Gwarancja i serwis

Warunki gwarancji na standardowe produkty EYEleds®

Firma Alfa-Zeta Spółka z o.o. (Sprzedawca) za Eyeleds B.V. (Producentem) gwarantuje kupującemu na podstawie dowodu zakupu, że każdy produkt wyprodukowany oraz sprzedany przez Producenta, a następnie przez kupującego będzie wolny od wad materiałowych oraz wytwórczych zakładając normalne użycie produktu. Niniejsza gwarancja obejmuje komponenty LED Producenta pracujące razem z zasilaczami Producenta i udzielana jest na okres 5 (pięciu) lat począwszy od daty faktury wystawionej dla ostatecznego użytkownika.

Gwarancja ta nie obejmuje szkód wyrządzonych poprzez modyfikację produktów, nie normalne użycie, lub zastosowanie za dużego obciążenia w stosunku do produktu. Jako nie normalne użycie lub zastosowanie za dużego obciążenia rozumiane jest także użycie produktu w warunkach przekraczających normy określone w specyfikacji produktu. Niniejsza gwarancja udzielana jest kupującemu.

W czasie okresu gwarancyjnego Producent, według własnego uznania, po stwierdzeniu wady produktu, naprawi lub wymieni wadliwy produkt, lub firma Alfa-Zeta Spółka z o.o zwróci jego wartość kupującemu. Naprawa lub wymiana gwarancyjna nie obejmuje kosztów demontażu i ponownego montażu produktu. Jeśli Producent uzna za konieczną wymianę produktu, a ze względu na zakończenie jego produkcji nie jest to możliwe, Producent może według własnego uznania wymienić produkt na zamienny - porównywalny.

Ani Producent ani firma Alfa-Zeta Spółka z o.o nie są odpowiedzialne za straty lub zniszczenia spowodowane produktom następującymi zewnętrznymi czynnikami: siłą wyższą, przepięciami elektrycznymi, niewłaściwymi zasilaczami, błędami lub zaniedbaniami kupującego lub użytkowników, niewłaściwego użytkowania, niewłaściwej instalacji, niewłaściwym obchodzeniem się z produktem, niewłaściwym składowaniem, modyfikacjami, naprawami wykonanymi przez nie uprawnione do tego osoby, lub z jakichkolwiek przyczyn innych niż wady materiałowe lub wytwórcze.

Niniejsza gwarancja na naprawiony, lub wymieniony produkt zostaje kontynuowana w okresie pozostałym do początkowej gwarancji lub w okresie 90 (dziewięćdziesięciu) dni od daty wysyłki z fabryki Producenta (w zależności od tego, który okres jest dłuższy).

Producent oraz Firma Alfa-Zeta Spółka z o.o nie udziela żadnych innych gwarancji poza opisanymi powyżej.

Ograniczenie odpowiedzialności

W żadnym wypadku całkowita odpowiedzialność Producenta oraz firmy Alfa-Zeta Spółka z o.o za wadliwy produkt nie przekracza ceny zakupu produktu. W żadnym wypadku Producent ani firma Alfa-Zeta Spółka z o.o. nie będą odpowiedzialne za jakiekolwiek pośrednie, szczególne, incydentalne, wynikowe, moralne straty, koszty ponownej instalacji lub usunięcia produktów, nawet w przypadku poinformowania o możliwości wystąpienia takich szkód. Producent oraz firma Alfa-Zeta nie ponoszą odpowiedzialności za zerwanie kontraktu, udzielone gwarancje, delikt (włączając zaniedbanie), bezpośrednią odpowiedzialność, włączając w to bez ograniczeń: koszty pracy, koszty spowodowane upływem czasu, utracone zyski lub dochody, zmniejszoną lub utraconą produktywność, koszty odsetek, koszt kapitału, koszty zastępczego sprzętu, koszty serwisu sprzętu, koszty energii elektrycznej, koszty przestoju, koszty spowodowane użytkowanie produktów oraz innego sprzętu, systemu, infrastruktury w którą produkt jest wbudowany lub jakiejkolwiek niedogodności wynikającej z naruszenia powyższej gwarancji lub zobowiązań z niej wynikających.

Producent zastrzega sobie możliwość zaprzestania produkcji lub zmian w produktach polegających na udoskonaleniach, bez wcześniejszych powiadomień. Powyższa gwarancja przyznaje kupującemu określone prawa. Dodatkowo obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.

Procedura serwisowa

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego funkcjonowania produktu, w pierwszej kolejności należy zgłosić problem bezpośrednio do naszej firmy w dogodny dla Państwa sposób (dane kontaktowe). W zgłoszeniu należy podać model produktu, opis problemu oraz nr dowodu zakupu. W terminie 2 dni roboczych od zgłoszenia poinformujemy Państwa o dalszej procedurze gwarancyjnej. Prosimy nie odsyłać produktów bez wcześniejszego kontaktu z nami.

Masz pytania? Potrzebujesz indywidualnej wyceny? Skontaktuj się z nami.

Zapraszamy także na www.TwojeLEDy.pl.

Strona korzysta z plików cookies. Jeśli nie zgadzasz się na korzystanie z plików cookies, możesz wyłączyć ich obsługę w ustawieniach swojej przeglądarki. Więcej informacji w Zasadach korzystania i polityce prywatności.